De rol van de burgemeester bij de handhaving van bouw- en milieuovertredingen

De rol van de burgemeester bij de handhaving van bouw- en milieuovertredingen

Steeds meer bouw- en milieuovertredingen worden vandaag effectief bestraft. De regelgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening zet meer dan voorheen in op efficiënte bestuurlijke handhaving (en meer in het bijzonder op de bestuurlijke boete). De strafrechtelijke vervolging blijft nog wel bestaan, maar wordt veel minder gebruikt wanneer het gaat om kleinere overtredingen.

Energiezuinig renoveren loont

Energiezuinig renoveren loont

Sinds 1 juni 2018 geldt in Vlaanderen een verlaging van de verkooprechten (de vroegere registratierechten) naar 6% voor de aankoop van woningen die een ingrijpende energetische renovatie (ook afgekort als “IER”) ondergaan. Op deze manier tracht de Vlaamse decreetgever renovaties van reeds bestaande woningen te stimuleren, opdat ze bijna even energiezuinig zouden zijn als een nieuwbouw.

Woningkwaliteitscontrole: nieuwe waarschuwingsprocedure op til

Woningkwaliteitscontrole: nieuwe waarschuwingsprocedure op til

Vlaanderen zet sterk in op woningkwaliteitsbewaking in de strijd tegen huisjesmelkerij en het verhuren van krotwoningen. Uit het verslag van de Vlaamse Wooninspectie blijkt bijvoorbeeld dat er in het jaar 2017 maar liefst 836 panden werden geverbaliseerd, omdat ze niet voldeden aan de vereiste gezondheids- en veiligheidsnormen uit de Vlaamse Wooncode. Dergelijke vaststelling kan leiden tot de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van het pand door de burgemeester.  Huisjesmelkerij wordt bovendien ook strafrechtelijk beteugeld.

Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: onbekend maakt onbemind

Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: onbekend maakt onbemind

In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen dergelijke conflicten al een hele tijd onderhuids en komen ze nadrukkelijk tot uiting wanneer de vergunningverlenende overheid de toelating verleent om de vergunningsplichtige werken uit te voeren. Vaak stelt men dan een administratief beroep in bij de deputatie en stapt men nadien naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.    

Bemiddelen: nu ook in het Bestuursdecreet

Bemiddelen: nu ook in het Bestuursdecreet

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Bestuursdecreet in werking getreden. Dit decreet vormt in de eerste plaats een bundeling van verschillende regelgeving met betrekking tot het algemeen administratief recht, maar het voegt ook een aantal opmerkelijke zaken toe die inspelen op de tendensen van vandaag. Zo werd het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen (Klachtendecreet) gewijzigd door in artikel II.82 Bestuursdecreet een mogelijkheid tot bemiddeling in te schrijven.

De sloop- en heropbouwpremie: een onverdeeld succes?

Vanaf 1 maart 2019 werd het mogelijk om een sloop- en heropbouwpremie (t.w.v. EUR 7.500,00), zoals ingeschreven in artikel 7.12.1. van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna: Energiebesluit), aan te vragen. In het kader van deze nieuwsbrief licht Adhemar Advocaten de toepassingsvoorwaarden om te kunnen genieten van deze premie nog eens toe, waarna er wordt ingezoomd op de (voorlopig) gerealiseerde resultaten.

Vacature Adhemar Advocaten

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Hasselt, Mechelen en Brussel bedienen we de volledige Vlaamse en Brusselse markt.