Nieuwe Europese detacheringsregels definitief vastgesteld

In oktober 2017 bereikte men op Europees niveau een politiek akkoord om de bestaande regels voor gedetacheerde werknemers uit de verschillende lidstaten van de EU aan te passen (zie onze Adhemar-nieuwsbrief van 24 oktober 2017), om zo sociale wantoestanden een halt toe te roepen.

Op 21 juni van dit jaar keurde de Raad van de Europese Unie de fel besproken herziene Detacheringsrichtlijn effectief goed en enkele weken later, op 9 juli 2018, werd deze nieuwe richtlijn ook in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Adhemar Advocaten licht u de belangrijkste wijzigingen van deze richtlijn graag kort toe.

Vele honderdduizenden werknemers (ook uit de bouwsector) uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie worden jaarlijks tijdelijk gedetacheerd naar een andere Europese lidstaat om daar te gaan werken. In vele gevallen gaat dit gepaard met sociale dumping en de  zogenaamde “race to the bottom”, aangezien gedetacheerde werknemers vaak niet hetzelfde loon verdienen als Belgische werknemers.

Om deze oneerlijke concurrentie tegen te gaan, werd beslist om de bestaande Detacheringsrichtlijn te herzien.

Zo werd in de eerste plaats het principe “gelijk loon voor gelijk werk” verankerd. Gedetacheerde werknemers hebben voortaan recht op een verloning overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat op wiens grondgebied de werknemers is gedetacheerd. Deze verloning moet alle beloningscomponenten omvatten en is niet beperkt tot het minimumloon.

Verder werd de harde kern aan verplichtingen inzake arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uitgebreid. Op die manier wordt ook de gelijkheid van gedetacheerde werknemers op het vlak van huisvesting en vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten gewaarborgd.

Een andere belangrijke wijziging is dat de detacheringstermijn in principe wordt beperkt tot 12 maanden. Deze termijn is weliswaar verlengbaar tot 18 maanden op basis van een gemotiveerde kennisgeving.  Na een termijn van 12 maanden heeft een gedetacheerde werknemer recht op alle arbeidsvoorwaarden die in het land van ontvangst (België bijvoorbeeld) van toepassing zijn, met uitzondering van de voorwaarden en procedures voor het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en de aanvullende pensioenregelingen.

Eveneens zullen in alle lidstaten de algemeen verbindend verklaarde cao’s in alle sectoren ook op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn en dit niet alleen in de bouwsector. In België zijn de algemeen verbindend verklaarde cao’s echter reeds van toepassing op gedetacheerde werknemers in alle sectoren.

Tot slot geldt het principe van “equal treatment” (zoals geregeld in de richtlijn betreffende uitzendarbeid) ook voor gedetacheerde werknemers. Dit betekent dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor (gedetacheerde) uitzendkrachten minstens dezelfde moeten zijn als die welke voor deze werknemers zouden gelden als zij door de onderneming voor dezelfde functie werkelijk in dienst zouden worden genomen.

Opmerkelijk is dat de transportsector voorlopig niet wordt onderworpen aan de nieuwe Detacheringsrichtlijn. De huidige Detacheringsrichtlijn zal van toepassing blijven tot er sectorspecifieke regelgeving (die nog onderhandeld wordt op Europees niveau) van kracht wordt.

De lidstaten zullen de nieuwe Detacheringsrichtlijn uiterlijk op 30 juli 2020 moeten omzetten in hun nationaal recht.  Tot deze datum blijft de bestaande Detacheringsrichtlijn van toepassing.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen:

stefaniedebeuf@adhemar.law

elkepaenhuysen@adhemar.law