Verkoop van vastgoed via e-mail wordt mogelijk

Op 19 december 2016 besliste het hof van beroep te Antwerpen dat een koop-verkoopovereenkomst omwille van haar plechtig karakter niet juridisch geldig kan worden bewezen door middel van een e-mail tussen de koper en de verkoper. Nochtans oordeelde het hof van beroep te Gent enkele jaren eerder dat een SMS bericht weldegelijk volstond als begin van bewijs.

De vastgoedwereld reageerde dan ook geschokt op de uitspraak van het hof van beroep te Antwerpen, nu het net een gangbare praktijk is in de sector om onderhandelingen via e-mail te voeren.

De Minister voor Digitale Agenda, Alexander De Croo, diende eerder dit jaar daarom een wetsontwerp in om de regels rond het digitaal afsluiten van vastgoedtransacties te versoepelen. Dit wetsontwerp werd op 12 juli 2018 door de Kamer aangenomen maar dient nog te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Adhemar Advocaten licht hieronder graag de context en de gevolgen van dit wetsontwerp voor u toe.

  1. Elektronisch sluiten van overeenkomsten

In België is het in principe onder bepaalde voorwaarden mogelijk om overeenkomsten elektronisch (dus bijvoorbeeld via e-mail) af te sluiten. Artikel XII.16 Wetboek Economisch Recht maakt hier echter een uitzondering op voor wat betreft “de contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten”. Dit betekent dat koop-verkoopovereenkomsten van onroerende goederen niet elektronisch kunnen worden afgesloten.

Deze uitzondering stemt echter niet overeen met de realiteit in de vastgoedsector, waar tijdens (het beëindigen van) onderhandelingen vaak gebruik wordt gemaakt van e-mail en andere elektronische communicatiemiddelen.

Bovendien is de wetgever van oordeel dat deze regeling niet meer past in het hedendaagse digitale tijdperk.

2. Wetsontwerp

Om tegemoet te komen aan de digitalisering van de vastgoedmarkt werd dan ook besloten om het Wetboek Economisch Recht aan te passen.

De uitzondering dat contracten inzake de overdracht van onroerende goederen sowieso niet elektronisch kunnen worden afgesloten, zal worden geschrapt. De rechter zal hierdoor niet meer kunnen oordelen dat een koopovereenkomst hoe dan ook niet kan worden bewezen aan de hand van, bijvoorbeeld, e-mails.

In plaats daarvan zal hij kunnen uitgaan van het feit dat een koopovereenkomst weldegelijk elektronisch kan worden afgesloten. Hij kan echter in sommige concrete gevallen vaststellen dat er, in het kader van de totstandkoming van een contract langs elektronische weg, praktische belemmeringen kunnen bestaan voor het vervullen van een wettelijke of reglementaire vormvereiste. In dat geval is een elektronische overeenkomst niet mogelijk. De rechter behoudt op die manier een controlemogelijkheid.

3. Besluit

Met dit wetsontwerp, dat op 12 juli 2018 werd goedgekeurd in de Kamer, kan een koopcontract van een woning in de toekomst langs elektronische weg worden afgesloten. In tegenstelling tot wat het hof van beroep te Antwerpen in 2016 oordeelde, zal een e-mail wel kunnen gelden als bewijs voor deze transactie.

De regels uit het Wetboek Economisch Recht worden op die manier sterk versoepeld.

Deze digitale evolutie neemt uiteraard niet weg dat er nadien nog steeds een klassieke notariële verkoopakte zal moeten worden gesloten.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen:

stefaniedebeuf@adhemar.law

elkepaenhuysen@adhemar.law