De deontologie van de vastgoedmakelaar ondergaat een facelift

Op 31 oktober 2018 werd het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018, waarmee de nieuwe deontologische code voor vastgoedmakelaars wordt goedgekeurd, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe deontologische code vervangt de oude plichtenleer uit 2006.

Adhemar Advocaten licht dit nieuwe deontologische reglement graag voor u toe in deze nieuwsbrief.

De vastgoedmakelaar moet zich, net zoals bepaalde andere beroepen, houden aan bepaalde deontologische regels. Deze regels worden tot op vandaag vastgelegd in het reglement van plichtenleer van 27 september 2006. Gelet op de ouderdom van dit reglement en de verschillende wetswijzigingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan, zag men zich genoodzaakt om het deontologisch reglement voor de vastgoedmakelaar te actualiseren en aan te vullen.

De inhoudelijke principes en de structuur van het oude reglement blijven evenwel grotendeels behouden.
Zoals vermeld, voerde men een actualisering door van het oude deontologische reglement. Zo wordt de nieuwe plichtenleer in lijn gebracht met onder meer het nieuwe Wetboek Economisch Recht en met de recente GDPR-verordening. Artikel 1 van het deontologisch reglement legt bijvoorbeeld uitdrukkelijk op dat de vastgoedmakelaar zich zal moeten houden aan de Europese regels inzake de verwerking van persoonsgegevens. Dit was nog niet voorzien in het oude reglement.

Daarnaast voert het nieuwe reglement ook een belangrijke wijziging in op het vlak van permanente vorming voor vastgoedmakelaars. In het reglement van 2006 werd er bepaald dat vastgoedmakelaars jaarlijks gemiddeld 10 uur permanente vorming moesten volgen, berekend over een periode van twee jaar. Het nieuw reglement maakt een onderscheid tussen de “vastgoedmakelaar-bemiddelaar” en de “vastgoedmakelaar-syndicus”. Beiden moeten minstens 10 uur permanente vorming volgen per kalenderjaar. Wanneer men ingeschreven is als vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-syndicus zal men dus 20 uur permanente vorming moeten volgen per kalenderjaar (artikel 37 Reglement Plichtenleer).

Voor het overige werden er slechts beperkte wijzigingen doorgevoerd aan het oude plichtenleer- reglement, zoals bijvoorbeeld:

– Er wordt een artikel ingevoerd dat bepaalt dat de vastgoedmakelaar-syndicus het nodige zal doen om erover te waken dat alle schadevergoedingen, terugbetalingen en elk ander bedrag dat toekomt aan de vereniging van mede-eigenaars (van een appartement) rechtstreeks gestort wordt op de rekening van de vereniging van mede-eigenaars (artikel 79 Reglement Plichtenleer)

– De vastgoedmakelaar zal op ieder document én op zijn website de naam van de verzekeringsonderneming moeten vermelden die zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt (inclusief het nummer van de verzekeringsovereenkomst – artikel 20 Reglement Plichtenleer).

De nieuwe deontologische regels, die weinig vernieuwingen met zich meebrengen, treden in werking op 30 december 2018. Het oude reglement van 2006 zal dan niet meer worden toegepast. De deontologische richtlijn betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de borgstelling blijft nog wel bestaan.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen:

stefaniedebeuf@adhemar.law

elkepaenhuysen@adhemar.law