De sloop- en heropbouwpremie: een onverdeeld succes?

Vanaf 1 maart 2019 werd het mogelijk om een sloop- en heropbouwpremie (t.w.v. EUR 7.500,00), zoals ingeschreven in artikel 7.12.1. van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna: Energiebesluit), aan te vragen. In het kader van deze nieuwsbrief licht Adhemar Advocaten de toepassingsvoorwaarden om te kunnen genieten van deze premie nog eens toe, waarna er wordt ingezoomd op de (voorlopig) gerealiseerde resultaten.

In de eerste plaats is het belangrijk om te vermelden dat niet alle gebouwen in aanmerking komen voor een sloop- en heropbouwpremie. Het moet gaan om gebouwen die gelegen zijn in het Vlaams Gewest met uitzondering van die gebouwen die gelegen zijn in 13 Vlaamse centrumsteden, waarvoor reeds een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw geldt. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas (artikel 7.12.1, §2, 1° Energiebesluit).

Verder dient de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning – waarop de vraag tot het bekomen van een sloop- en heropbouwpremie wordt gebaseerd – betrekking te hebben op zowel de afbraak als de heropbouw van het gebouw (artikel 7.12.1, §2, 2° Energiebesluit).

Een sloop- en heropbouwpremie kan tot slot enkel worden toegekend indien er nog aan twee andere voorwaarden wordt voldaan:

  • De aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning dient te zijn ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019, en

  • De grond, het af te breken en het op te richten gebouw dienen op het moment van de aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning volledig in eigendom te zijn van één of meer natuurlijke personen (artikel 7.12.1, §2, 3° en 4° Energiebesluit).

De sloop- en heropbouwpremie dient te worden aangevraagd binnen één maand nadat de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning werd ingediend en dient bepaalde gegevens te bevatten (art. 7.12.1, §4 Energiebesluit).

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning geen betrekking heeft op zowel de afbraak als de heropbouw, maar beide aspecten apart werden aangevraagd, kan men – in tegenstelling tot hetgeen hierboven werd bepaald – toch nog aanspraak maken op een sloop- en heropbouwpremie indien:

  • De melding of de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de afbraak van een gebouw werd ingediend vanaf 1 oktober 2018 maar vóór 1 maart 2019, en

  • De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect herbouw gebeurt vanaf 1 oktober 2018 en niet later dan 31 maart 2019.

Om in dergelijk geval een sloop- en heropbouwpremie te bekomen, dient de betrokken aanvraag hiervoor uiterlijk binnen 60 dagen na de inwerkingtreding van het artikel (12.3.17, tweede lid Energiebesluit) te worden ingediend. Artikel 12.3.17 Energiebesluit is in werking getreden op 1 maart 2019, waardoor men de tijd heeft tot 30 april 2019 om de premie in het kader van deze overgangsbepaling aan te vragen.

Op de website van Vlaams minister voor Financiën, Begroting en Energie Lydia Peeters wordt er in een persbericht van 29 maart ll. aangegeven dat er op één maand tijd al 403 sloop- en heropbouwpremies werden aangevraagd.
Of deze vaststelling inhoudt dat deze maatregel een onverdeeld succes is, is niet met zekerheid te zeggen. Het is immers perfect mogelijk dat veel aanvragers – op basis van de overgangsmaatregelen – in allerijl het nodige hebben gedaan om de sloop- en heropbouwpremie binnen te rijven. Bovendien houdt het indienen van een aanvraag niet in dat men daadwerkelijk recht heeft op de betrokken premie.

Verder heeft minister Lydia Peeters in een persbericht van 18 maart 2019 zelf aangegeven dat het beter zou zijn om het gunstige BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw (dat op dit moment enkel in de hierboven vermelde steden geldt) door te trekken naar heel Vlaanderen.

Of de sloop- en heropbouwpremie een lang leven beschoren zal zijn, blijft, naast de vraag of de premie nu echt wel zo’n succes is, aldus nog een open vraag.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Stefanie Debeuf of Jonas Voorter:

stefaniedebeuf@adhemar.law 

jonasvoorter@adhemar.law