PIO: Innovatieve overheidsopdrachten verlengd tot 2023

Op 28 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering de visienota en het plan van aanpak van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (‘PIO’) goed. Het PIO informeert, adviseert, begeleidt en cofinanciert overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te kopen.

Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Het PIO is gericht op het meer strategisch inzetten van deze koopkracht voor innovatie om zo bij te dragen tot een performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Elke organisatie uit de Vlaams publieke sector die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een projectvoorstel indienen voor een probleem waarmee zij geconfronteerd wordt en waarvoor zij een (innovatieve) oplossing zoekt.

Binnen het PIO werden reeds een 50-tal overheidsopdrachten uitgeschreven in zeer uiteenlopende thema’s en materies. Het gaat bijvoorbeeld om de green deal rond circulair bouwen, het bestek voor studietaken voor kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen, duurzame gezonde scholen, gedragen duurzaam straatlicht, een geïntegreerd klimaatplatform, innovatieve koelkledij voor topsport, platform voor duaal leren,…

Om de huidige positieve dynamiek van het PIO te bestendigen en de continuïteit te verzekeren van de oproepen voor projecten, heeft de Vlaamse Regering op 22 maart 2019 beslist om het PIO tot 2023 te verlengen.

Op basis van het PIO-sjabloon kunnen Vlaamse overheidsorganisaties die vallen onder de overheidsopdrachtenreglementering een projectvoorstel indienen. De uiterlijke indieningsdata zijn 14 juni 2019 resp. 13 december 2019 uiterlijk om 24.00 uur.

Het VLAIO zal de projectvoorstellen vervolgens beoordelen en de PIO-projectleider (mevr. Veerle Lories) beslist over de ontvankelijkheid van de ingediende voorstellen.

Indien de aanvraag ontvankelijk is, zal het PIO-team de aanvragende overheidsorganisatie begeleiden bij het doorlopen van het volledige traject, voor zowel het voortraject naar de aankoop als voor de uitvoering van het project zelf.

Over de cofinanciering van de uitvoering van het project wordt pas in een volgende fase beslist, met name op basis van de inhoud van het opdrachtdocument. Deze cofinanciering kan maximaal 50 procent van het aankoopbedrag bedragen.

Van woensdag 24 april 2019 tot en met dinsdag 30 april 2019 vinden er infosessies plaats in de 5 Vlaamse provinciehoofdsteden.

Meer informatie is terug te vinden via de website www.innovatieveoverheidsopdrachten.be.

Innovatie: the sky is the limit!

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jannick Poets

jannickpoets@adhemar.law